Geen producten (0)

algemene voorwaarden 

Beide vindt u hieronder: (deze kunt u ook altijd bij ons opvragen, u krijgt deze dan in PDF bestand toegestuurd)

GEREEDSCHAPPOWER ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gereedschappower de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbied.

 

gereedschappower is niet veranwordelijk als er een verkeerde prijs bij een pdrouct staat of iets niet klopt

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand met gereedschappower aangaat.

 

 

Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen Gereedschappower en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zoals internet, webshop, bestelbon, faxaanbieding of telemarketing waarbij de consument voor het sluiten van de overeenkomst geen direct contact heeft met Gereedschappower

 

 

Overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Gereedschappower  en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Gereedschappower zoals beurzen en evenementen.

 

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop op afstand kan herroepen die begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomen.

 

 

Herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte af te zien.

 

 

Artikel 2: Identiteit van Gereedschappower

Gereedschappower

Mail: info@gereedschappower.com

Verder zie onze home contact spage

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gereedschappower en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen Gereedschappower en de consument.

 

 

Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dit geschiedt door een bestand met algemene voorwaarden op de website van Gereedschappower met de verplichting voor de consument tot akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.

 

 

Gereedschappower kan de algemene voorwaarden ook langs de elektronische weg aan de consument beschikbaar stellen, mits dat geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst tussen Gereedschappower en de consument.

 

 

Artikel 4: Aanbod

Het aanbod van producten of diensten bij de overeenkomst op afstand of de overeenkomst buiten de verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, met name de totale prijs van de dienst of het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Gereedschappower de levering en de uitvoering.

 

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. De door Gereedschappower gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten of diensten, enkel kan het model of de kleur van het product afwijken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden gereedschappower  niet.

 

 

Gedurende de termijn waarvoor het aanbod wordt gedaan worden de prijzen niet verhoogd, tenzij sprake is van verandering van BTW tarieven of indien variabele prijzen gelden vanwege mogelijke schommelingen in de financiële markten.

 

 

Artikel 5: Overeenkomst

De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

 

Gereedschappower bevestigt bij de overeenkomst op afstand onverwijld per e-mail de ontvangst en aanvaarding van het aanbod door de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gereedschappower is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats.

 

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gereedschappower passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt Gereedschappower zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.

 

 

Gereedschappower kan een bestelling weigeren, of daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, indien uit onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan te vrezen dat de consument zin betalingsverplichtingen niet kan nakomen.

 

 

Artikel 6: Duurovereenkomst

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschied met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaren. Indien daarbij is overeengekomen dat na de bepaalde tijd de overeenkomst geacht wordt te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, dan kan die verlengde overeenkomst ten allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd.

 

 

Artikel 7: Herroeping

Bij aankoop van producten en/of diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft. Herroeping dient te geschieden met invulling en retourzending van het modelformulier dat Gereedschappower bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt, of dat te allen tijde bij Gereedschappower opgevraagd kan worden.

 

 

De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden. Wanneer de consument het product reeds ontvangen heeft dan wacht Gereedschappower met terugbetalen, totdat het product terug ontvangen is. Of de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggestuurd.

 

 

De consument heeft het recht op herroeping niet indien het product speciaal voor de consument is gemaakt, indien Gereedschappower reeds met de uitvoering van de dienst een begin heeft gemaakt, indien de prijs van de zaken gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waarop Gereedschappower geen invloed heeft of indien zaken duidelijk persoonlijke aard zijn.

 

 

Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruikt maakt dan zal hij het product met toebehoren en in originele staat en in originele staat en verpakking aan Gereedschappower terugzenden conform redelijke instructies van Gereedschappower

 

 

Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruik maakt, dan komen alle kosten voor verzending van de retourzending voor de rekening van de consument. Gereedschappower zal deze kosten indicatief opgeven.

 

 

Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping Gereedschappower dit volledige bedrag tot dan toe, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten door de keuze van de consument voor een andere manier van leveren dan de goedkoopste standaard manier), zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan de consument terugbetalen. Indien de consument slechts een deel van de bestelling terugstuurt, blijven de verzendkosten voor de rekening van de consument.

 

 

Artikel 8: Conformiteit

Gereedschappower staat ervoor in dat het geleverde product of verrichte dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Gereedschappower staat ervoor in dat het product de eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

 

Gereedschappower staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door Gereedschappower of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

 

 

Een door Gereedschappower , importeur of fabrikant als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in nakoming van verplichtingen van Gereedschappower kan doen gelden op grond van de wet.

 

 

Artikel 9: Levering

Door Gereedschappower opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:36 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 30 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 (Wij berekenen 9 euro administratie kosten)

Producten wie wij aanbieden voor €0,00 euro worden NIET opgestuurd de prijs is I.V.M webshop in maak!

 

Na ontbinding zal Gereedschappower het bedrag dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.

 

 

Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal Gereedschappower zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. De consument heeft ook bij een vervangend product recht op herroeping.

 

 

  1. Artikel 10: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de betaling uiterlijk bij levering van de producten en / of diensten. Gereedschappower kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van max. 50% van de bedongen prijs.

 

 

Gereedschappower kan de consument diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal en creditcard in een beveiligde omgeving. Bankgegevens van de consument zullen door Gereedschappower niet worden opgeslagen. De consument is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de consument. Gereedschappower is op generlei wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de consument betalingen uitvoert.

 

 

Ingeval van wanbetaling van de consument heeft Gereedschappower het recht om aan de consument vanaf het moment van verzuim wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts kan Gereedschappower incassokosten aanzeggen, welke kosten minimaal €40,-- en maximaal €6.775,-- kunnen bedragen. De aanzegging geschiedt met opgave van de berekende incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten, met inachtneming van een termijn van 14 dagen.

 

 

Artikel 11: Eigendomsbehoud

Alle door Gereedschappower geleverde producten blijven eigendom van Gereedschappower totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst verschuldigd volledig heeft betaald.

 

 

Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

 

 

Artikel 12: Klachten en regeling

De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of Gereedschappower de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 

 

Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij Gereedschappower schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd.

 

 

Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Gereedschappower in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Gereedschappower een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product

 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Gereedschappower , haar personeel of derden waarvan zij zich bedient, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

 

 

De aansprakelijkheid van Gereedschappower is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst.

 

 

Artikel 14: Privacy

Door het aangaan van een overeenkomst via de webshop van Gereedschappower verstrekt de consument persoonsgegevens aan Gereedschappower , waaronder naam, adres, telefoon en e-mailadres. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Gereedschappower . Gereedschappower kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, tenzij de consument uitdrukkelijk aangeeft dit niet op prijs te stellen.

 

 

Gereedschappower bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressesn die aan hem zijn verstrekt met de uitdrukkelijke toestemming van de consument om deze adressen voor marketingdoeleinden te kunnen gebruiken.

 

 

De consument kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres te allen tijden intrekken.

 

 

Het is Gereedschappower verboden persoonsgegevens van consumenten aan derden te verstrekken, behoudens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar Gereedschappower is gevestigd.

 

 

Artikel 16: Slotbepaling

Gereedschappower is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

 

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de consument meest gunstigste bepaling.

 

 

Artikel 17: Tekstuele verschillen Nederlands, Engels en Duits

In geval van verschil tussen de Nederlandse, Engels of Duitse tekst van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

 

Twitter Facebook Linkedin Pinterest